Aanmelden
U kunt zich tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 13.00-14.00 uur aanmelden voor behandeling.

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig. Meestal krijgt u die van uw huisarts; van een andere arts (bedrijfsarts), psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling is ook mogelijk.

Bij de intake dient u naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

N.B.: Hoewel de praktijk wel een samenwerking kent met andere collega’s in het gezondheidscentrum De Dennenkamp, heeft de praktijk geen mogelijkheden om een crisisdienst aan te bieden. Wanneer u weet of denkt ook buiten de wekelijkse afspraken hulp nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een instelling die deze zorg wél kan bieden.

 

Intake
De intake bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten en problemen in kaart brengen. Daarna vraag ik u om thuis, online, een aantal vragenlijsten in te vullen. De resultaten op deze vragenlijsten worden in vervolggesprekken besproken. Tevens neem ik samen met u uw levensloop door. Op grond van de verzamelde informatie wordt er een diagnose gesteld en een behandeling geïndiceerd. Het kan zijn dat ik niet de geschikte behandelaar ben. In overleg met u kan ik u verwijzen naar een andere behandelaar of terug naar de verwijzer.

 

Indicatieverslag en behandelplan
Het indicatieverslag omvat een samenvatting van de problematiek, hulpvraag en de bevindingen uit de vragenlijsten. De conclusie leidt tot een advies/behandelindicatie, waarbij ik aangeef welke methode ik hanteer en wat de verwachte duur en frequentie van de behandeling zal zijn. In het behandelplan stel ik samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Als u akkoord gaat met het behandelplan kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek. De beschrijvende diagnose en het behandelplan worden in de brief aan de huisarts vermeld.

 

Therapie
De therapiesessies vinden eens per week of per twee weken plaats. De tijdsduur van de individuele sessie is 45-60 minuten. Naast individuele therapie, partner- en gezinstherapie, is er de mogelijkheid voor individuele therapie in groepsverband. Samen met u kijk ik wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk. Ik heb mijzelf verschillende theoretische kaders en methodieken eigen gemaakt die ik geïntegreerd toepas. Te denken valt onder andere aan Acceptance and Commitment Therapie (ACT) , Pesso Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en Emotional Focused Therapie (EFT). Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie kunt u meer lezen over de behandelingen die ik geef.

Na een aantal sessies en (half)jaarlijks vindt er een evaluatie van de behandeling plaats. De bevindingen en eventuele wijzigingen worden vastgelegd in een behandelplan en een brief naar de huisarts.

 

E-Health
Ter ondersteuning van de behandeling kan e-health ingezet worden. Ik maak gebruik van Therapieland. U kunt de modules die voor u van toepassing zijn, thuis, online volgen.

 

Beëindiging behandeling
Beëindiging vindt altijd plaats in onderling overleg. Het stilstaan bij het proces van afscheid nemen, vormt een belangrijk onderdeel van de therapie.

Bij afsluiting volgt nog een patiënten tevredenheidsonderzoek en wordt nog een vragenlijst afgenomen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM).