Kwaliteit

Als vrijgevestigd  psychotherapeut/GZ-psycholoog werk ik volgens de standaard van de beroepsgroep,  De volgende wetten zijn daarbij van toepassing.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd door het GGZ kwaliteitsstatuut en is via kwaliteitsstatuut historie inzien.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor mij als zorgverlener omdat ik persoonsgegevens bewaar. Zie mijn privacy statement voor psychologen en de informatie voor cliënten.

Een probleem of klacht
Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, als u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Ik ben als lid van de LVVP automatisch aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling. De LVVP maakt gebruik van de ervaren klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar u een beroep op kunt doen. Lees wat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zegt over de klachtenregeling. Tevens ben ik als lid van de LVVP automatisch aangesloten op de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken.

 

Overige wet- en regelgeving

 

Inzien dossier voor visitatie

Uw behandelaar is lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en wordt één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.

 

Wat is een visitatie?
Bij een visitatie vindt er een inspectie van de praktijk plaats waar u in behandeling bent. De gang van zaken bij de praktijk wordt onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvangt uw behandelaar een visitatiecertificaat als bewijs dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.
In het kader van deze visitatie vindt er een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Ook als uw behandeling is afgesloten, kan uw dossier nog ingekeken worden. Er worden gemiddeld 4-5 dossiers per behandelaar ingezien.
Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door een visiteur, die ook collega is. Het doel is om te zien of uw dossier compleet is, ofwel alle onderdelen van het dossier aanwezig zijn. Ook wordt bekeken of deze onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de medische inhoud beoordeeld. Dit betekent dat verslagen van gesprekken, verslagen van onderzoeken, inhoud van brieven of andere correspondentie niet worden gelezen. Daarbuiten is de visiteur zelf ook behandelaar en moet hij/zij zich houden aan zijn/haar beroepsgeheim. Dit betekent dat zij de informatie uit uw dossier geheim moeten houden voor anderen.