De Pesso-structuregroep

Een Pesso-structuregroep bestaat bij voorkeur uit 6 deelnemers in een gelijke man-vrouw-verdeling. De bijeenkomsten duren 1 dag in de maand met een kortere en een lange lunchpauze van een uur. Gedurende een structuredag krijgen alle deelnemers individuele werktijd; de andere deelnemers kunnen óf als rolfiguren bij een werktijd betrokken worden óf profiteren door observatie mee van de werktijd van anderen. Meestal worden oefeningen ingelast; deze zijn bedoeld om de deelnemers te trainen om enerzijds de signalen van hun lichaam  beter op te kunnen pikken, anderzijds om de daarbij behorende behoefte beter te kunnen definiëren. De groep wordt meestal begeleid door 2 therapeuten die bij toerbeurt met een deelnemer werken. Van elke bijeenkomst kunnen video-opnames gemaakt worden; dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor feedback c.q. voor intervisie/supervisie met collegae; het videomateriaal wordt indien er geen gebruik van wordt gemaakt z.s.m. gewist.

Waarin onderscheidt een Pesso-psychotherapiegroep zich van andere vormen van groepstherapie?

Pesso-psychotherapie moet niet alleen gezien worden als een intensieve maar ook als een bijzondere vorm van ‘individuele psychotherapie in een groep’. Met bijzonder bedoelen we dat Pesso-psychotherapie een mix is van individuele therapie (deelnemers krijgen individuele werktijd) en beperkte uitwisseling van persoonlijke ervaringen in de groep. De groepsleden participeren verder afwisselend als rolspelers. De participatie van groepsleden aan de individuele werktijd van anderen vraagt om een grote alertheid en inzet; de deelnemer met eigen werktijd heeft de overige groepsleden nodig om vooruitgang te boeken in zijn/haar therapieproces. De ervaringen kunnen in de volgende bijeenkomst (een week later) besproken worden. Deelnemers die niet zelf gewerkt hebben kunnen bij die gelegenheid ook hun persoonlijke ervaring kwijt n.a.v. hun eigen werktijd en die van anderen. Aan de tussentijdse individuele gesprekken (op initiatief van de deelnemer of de therapeut), de halfjaarlijkse evaluaties en het evaluatieverslag wordt zowel door de therapeuten als de deelnemers aandacht besteed. De therapeuten investeren samen met collegae Pesso-therapeuten continu in intervisie, supervisie en opleiding.

Waarom een co-therapeut?

De bijdrage van de co-therapeut beschouwen wij als onontbeerlijk bij een zorgvuldige vormgeving van dit gespecialiseerde therapieaanbod. De meerwaarde zit erin dat we samen veel meer zien, maar ook dat we elkaar continu kunnen coachen en scherp houden. Onontbeerlijk omdat de intensiteit waarmee wij onze therapiebegeleiding vorm willen blijven geven alleen op te brengen is door een goede samenwerking én taakverdeling.

Onze visie is dat de begeleiding en samenwerking  door twee gespecialiseerde Pesso-therapeuten om bovengenoemde redenen het therapieproces van de Pesso-deelnemers alleen maar ten goede kan komen. Maar ook het feit dat deelnemers beurtelings kunnen werken met therapeuten met een eigen begeleidingsstijl kan als verrijkend en inspirerend beschouwd worden.

Werkwijze

Iedere deelnemer neemt eerst deel aan een Pesso-oefengroep, die bedoeld is als een kennismaking met de lichaamsgerichte Pesso-methode.

Na de evaluatie van de Pesso-oefengroep, wordt je gevraagd om een levensgeschiedenis te schrijven. Daarnaast zal je de persoonlijke doelen/focus voor de eerste therapieperiode (van ongeveer een half jaar) omschrijven.

Tijdens een focusgesprek met zowel de regiebehandelaar als de medebehandelaar/co-therapeut, wordt stilgestaan bij de belangrijke thema’s uit het levensverhaal en de therapiedoelen. Tenslotte worden de afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een door de deelnemer ondertekend behandelcontract. Bij een volgende halfjaarlijkse periode wordt een nieuw behandelcontract opgesteld.

Vóór de start van een behandelperiode ontvangen alle deelnemers de planning voor de komende termijn. Bij de planning van de vrije dagen wordt uitgegaan van de schoolvakanties in de regio.