De Pesso-oefengroep

Een Pesso-oefengroep biedt de mogelijkheid om gevoeliger te worden voor je eigen lichamelijk ervaren. Het kan een voorbereiding zijn voor deelname aan een Pesso-structuregroep. Maar ook zonder door te gaan naar een therapiegroep kan deelname aan de oefengroep je helpen inzicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die je ervaart en die je van jezelf niet kunt begrijpen.

Doel van de Pesso-oefengroep is om:

  • Gevoeligheid te ontwikkelen of te vergroten voor je eigen motoriek, d.w.z. zicht te krijgen op je motorische impulsen. In de groep krijg je middelen aangedragen om te begrijpen hoe je je voelt  en gedraagt onder invloed van verschillende motorische (lichamelijke) impulsen. Het accent ligt hier dus op het intrapsychische. We proberen je bewust te maken van reflexmatige en willekeurige bewegingen, alsmede van je (lichamelijke) reacties op emoties. B.v.: hoe reageert je lichaam als je regelmatig je leven “onder controle” probeert te houden.
  • Je bewust  te maken van invloed die gebaren van andere mensen op je hebben, alsmede van de invloed die uitgaat van de plaats (in de ruimte) die anderen innemen. Het gaat dus meer om het interpersoonlijke. B.v.: wat zijn je lichamelijke en emotionele reacties als iemand heel dicht bij je komt staan of juist veel afstand bewaart. En: welke afstand vind je zelf het prettigst? Daarmee kun je in de groep experimenteren.
  • Inzicht te krijgen op je reacties t.a.v. emotionele reacties uit de omgeving, bv. Hoe reageer je als iemand je de huid vol scheldt of een zuur gezicht trekt. Of zich zonder woorden van je afkeert. Of als je zélf degene bent die de ander afwijzend of vriendelijk tegemoet treedt.
  • Te experimenteren met eigen (lichamelijke en emotionele) acties en reacties. Bv. Hoe is het voor je om spontaan een bepaald gevoel ongeremd (binnen veilige grenzen uiteraard) te uiten, en welke feedback wil je daarop krijgen. Je kunt daarmee de ervaring opdoen dat je actie effectief is, d.w.z. als je een bepaald gevoel tot uitdrukking brengt, heeft het effect op de buitenwereld. Je inspanning leidt tot iets en in de oefengroep kun je zelfs experimenteren welke tegenreactie het meest beantwoord aan jouw behoeften. In het dagelijks leven gebeurt dit meestal niet. Het gevolg is dat sommige mensen zó teleurgesteld of gefrustreerd raken over het feit dat hun actie geen (of niet het gewenste) effect heeft, dat ze de moed opgeven en helemaal niet meer reageren of juist gaan overreageren. Door te ervaren dat het uiten van gevoelens wél effectief kan zijn en gezien en gehoord worden, word je gestimuleerd om “het er niet bij te laten zitten”.

Kortom de groep biedt je de mogelijkheid om jezelf te ervaren als een levend, bewegend, reagerend mens en niet alleen als een denkend, begrippen vormend en verbaliserend wezen.

In de groep worden allerlei oefeningen gedaan, eerst individueel, later ook in tweetallen, in kleine groepjes en met de hele groep. De oefeningen zijn gebaseerd op de principes van de Pesso-psychotherapie methode.  Een bekende Pesso-psychotherapie oefening is gecontroleerde benaderingsoefening, waarbij de cliënt ervaart welke lichamelijke en emotionele sensaties afstand en nabijheid oproepen en welke afstand als prettig of beklemmend wordt ervaren.

Werkwijze

In de groep worden een aantal afspraken gemaakt, die kunnen bijdragen aan een veilig klimaat in de groep, bv. over:

  • de aan/afwezigheid
  • hoe je omgaat met de persoonlijke informatie die je krijgt van de verschillende deelneem(st)ers
  • dat je je emoties niet hoeft te verklaren of verdedigen
  • dat het niet de bedoeling is om commentaar te leveren op iemands lichamelijke of emotionele uitingen, maar dat je je wel vrij kunt voelen om bij iedere oefening je reacties te geven.

De groep bestaat uit ongeveer 6 deelnemers.

Er wordt op 2 dagdelen van 3 ½  uur gewerkt.

In de evaluatie wordt gekeken naar een mogelijk vervolg na de oefengroep of instromen in de doorlopende half open structuregroep met een focusgesprek waar je aan wil werken in de structuregroep.

Voor wie

De oefengroep is zeer geschikt voor mensen die reeds in therapie zijn (geweest) en die het gevoel hebben dat praten alleen niet genoeg is. Je eigen ervaringen in de oefengroep kunnen een positieve aanvulling zijn op of bijdrage leveren aan datgene wat je met je therapeut bespreekt of besproken hebt.  Ook als je wilt uitzoeken of een lichaamsgerichte benadering bij je past, kan de oefengroep daar een middel voor zijn. Je moet niet al te veel moeite hebben met het feit dat we in een groep werken.

Overige informatie (therapeuten, kosten en plaats is hetzelfde als bij Pesso-structuregroep)

Tijdstip

De groep vindt plaats op 2 donderdagen of vrijdagen van 09.30-13.00  (voor koffie en thee wordt gezorgd, zelf eten meebrengen).